• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методичний вісник

Методичний вісник

Сьогодення потребує якісно нової особистості педагога - компетентного фахівця, налаштованого на безперервну освіту. Тому педагоги - "дошкільники" активно вивчають інноваційні педагогічні технології, апробовують їх та впроваджують в освітню діяльність. Набуті знання поширюють в процесі обміну досвідом під час проведення відкритих заходів, майстер-класів. Сприяти підвищенню професійної компетентності педагогів, створювати умови для їх особистісного зростання - завдання методичної служби дошкільного закладу.

Методична робота в ДНЗ - це систематична , колективна та індивідуальна діяльність педагогічних працівників, спрямована на вдосконалення їхньої кваліфікації та професійної майстерності, яка вимагає постійної уваги й копіткої, безперервної роботи педагогів, бо саме її результати можуть значно підвищити рівень освіти. Саме через неї відбувається удосконалення навчально-виховного процесу та підвищення професійного рівня кожного вихователя.

Методична робота в дошкільному закладі базується на принципі системності колективної та індивідуальної праці вихователів над підвищенням своєї науково-теоретичної підготовки, професійної майстерності.

Її метою є підвищення якості навчально-виховного процесу, що відповідає сучасним вимогам, шляхом удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів.


Для досягнення головної мети визначені основні завдання методичної роботи:

- активне впровадження й використання досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;

- надання допомоги вихователям у впровадженні інноваційних технологій у навчально-виховний процес, в опануванні методичних прийомів навчання, виховання і розвитку дошкільників;

- залучення вихователів до творчого пошуку в процесі реалізації основної мети навчально-виховного процесу;


- створення колективу однодумців, які зберігають традиції закладу й активно впроваджують інноваційні новітні технології у практику роботи;


- активізація діяльності вихователів, стимулювання їх творчості та ініціативи;

- забезпечення умов проведення самоосвіти і самовдосконалення усіх педагогів з метою розвитку світогляду, професійних і морально-особистісних рис кожного з них;


- визначення недоліків роботи педагогічного колективу та надання рекомендацій щодо їх усунення та запобігання.


Методична робота в ДНЗ направлена на:

- роботу з педагогами, так як основна роль в організації життєдіяльності дошкільника покладається на вихователя і вимагає від нього професійної та особистісної зрілості;

- роботу з дітьми, так як кінцевим результатом всієї роботи ДНЗ є формування життєвої компетентності дошкільника;

- роботу з батьками та громадськістю, так як без інтеграції родинного та суспільного виховання не можливо досягти поставленої мети.

Плануючи методичну роботу з кадрами, враховуємо їхню підготовленість (освіту, стаж, кваліфікаційний рівень).


Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах" від 3 липня 2009 року №1/9- 455 методична робота направлена на:


- підвищення педагогічної майстерності (передбачаються традиційні форми роботи, які спрямовані на інформаційну обізнаність, навчання, здатність варіативно і ефективно застосовувати на практиці методи і прийоми: семінари, семінари-практикуми, засідання круглих столів, консультації, відкриті покази різних видів роботи);

- удосконалення професійної творчості (передбачаютьсянетрадиційні форми роботи: майстер-класи, клуби, творчі лабораторії);

- самоосвіту (передбачаються обмін досвідом, взаємовідвідування, обговорення новинок методичної літератури).


Види роботи з кадрами , їх кількість визначаємо за потребою. Її зміст направлений на реалізацію основних завдань роботи колективу в навчальному році.


Т.ч. методична робота в ДНЗ є одним із засобів управління освітнім процесом, направлена на вирішення завдань доведення до педагогів інформацій про результати наукових дослвджень в галузіпедагогіки, психології, теорії і методики навчання дітей, ознайомлення з новими педагогічними технологіями і методиками.

Науково-методична проблема

Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в ревлізації державних стандартів, розвитку національно свідомої, творчої життєво компетентної особистості.

Організація освітнього процесу в СДНЗ


Зміст навчально-виховного процесу визначається:

* Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленого рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012р., затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012р. №615

*Програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років "Дитина", науковий керівник Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В.

Пріоритетні завдання дошкільного закладу на 2013-2014 н.р.

1. Продовжувати роботу по спрямуванню освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти-Державного стандарту дошкільної освіти.

2. Забезпечувати формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

3. Забезпечувати максимальне охоплення дітей старшого дошкільного віку закріпленого мікрорайону дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг; здійснювати системний підхід щодо забезпечення наступності у роботі дошкільної і початкової ланок освіти в світлі Базового компонента дошкільної освіти.

4. Розпочати роботу по створенню сайту дошкільного навчального закладу та своєчасного його оновлення.

Дошкільний навчальний заклад у 2013 - 2014 н.р. здійснює навчально - виховний процес відповідно до:

* Закону України "Про дошкільну освіту"

* Положення про дошкільний навчальний заклад

* Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)

* Методичного листа Міністерства освіти і науки України від 20.06.13 року №1/9-446 "Інструктивно - методичні рекомендації "Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013 - 2014 н.р."

Кiлькiсть переглядiв: 186

Коментарi